Mewngofnodi

🔍

EN

X

Preswyliad trwy Fuddsoddiad ar gyfer Panama a Golden Visa

Rydym yn darparu Gwasanaethau Mewnfudo Economaidd yn Panama ar gyfer:

 • ● Preswyliad trwy fuddsoddi yn Panama
 • ● Dinasyddiaeth trwy fuddsoddiad gan Panama
 • ● Fisa euraidd yn Panama
 • ● Ail basbort o Panama
 • ● Preswyliad trwy fuddsoddiad i Panama trwy fuddsoddi mewn eiddo tiriog

gorau Asiantau Preswyl trwy Fuddsoddi yn Panama a Chyfreithwyr dros Preswyliad trwy Fuddsoddi yn Panama a broceriaid ar gyfer rhaglenni preswyl eiddo tiriog yn Panama yn gweithio ar y cyd i amddiffyn cleientiaid.

Angen gwybod

Mae preswyliad gan asiantau Buddsoddi ar gyfer Panama yn darparu gwasanaethau ar gyfer preswyliad trwy fuddsoddi yn Panama, Preswyliad trwy raglenni buddsoddi yn Panama, Preswyliad trwy raglen fuddsoddi yn Panama, ail Breswyliad trwy fuddsoddi yn Panama, Preswyliad deuol trwy fuddsoddi yn Panama, dinasyddiaeth a phreswyliad trwy fuddsoddi yn Panama. , Preswyliad parhaol trwy fuddsoddi yn Panama, Preswyliad dros dro trwy fuddsoddi yn Panama, Preswyliad trwy gynllun buddsoddi yn Panama, Preswyliad trwy gynlluniau buddsoddi yn Panama, Dinasyddiaeth trwy fuddsoddiad yn Panama, Dinasyddiaeth trwy raglenni buddsoddi yn Panama, Dinasyddiaeth trwy raglen fuddsoddi yn Panama, ail Dinasyddiaeth trwy fuddsoddi yn Panama, Dinasyddiaeth ddeuol trwy fuddsoddi yn Panama, preswylio a dinasyddiaeth trwy fuddsoddi yn Panama, preswyliad a dinasyddiaeth trwy fuddsoddi yn Panama, rhaglenni Dinasyddiaeth economaidd yn Panama, Dinasyddiaeth trwy gynllun buddsoddi yn Panama, Dinasyddiaeth trwy gynlluniau buddsoddi yn Panama, ail pasbort yn Panama, ail raglenni pasbort yn Panama , ail raglen pasbort yn Panama, ail basbort deuol yn Panama, preswyliad ac ail basbort yn Panama, ail basbort diplomyddol yn Panama, ail basbort trwy fuddsoddi yn Panama, ail basbort dinasyddiaeth yn Panama, ail gynllun pasbort yn Panama, ail gynlluniau pasbort yn Panama , fisa euraidd yn Panama, fisâu euraidd yn Panama, rhaglenni fisa euraidd yn Panama, rhaglen fisa euraidd yn Panama, ail fisa euraidd yn Panama, ail raglen fisa euraidd yn Panama, fisa euraidd deuol yn Panama, dinasyddiaeth a fisa euraidd yn Panama, preswyliad a fisa euraidd yn Panama, dinasyddiaeth fisa euraidd yn Panama, cynllun fisa euraidd yn Panama, cynlluniau fisa euraidd yn Panama.

YSTAD GO IAWN | BONDS | RHODD | BUDDSODDIADAU | BUSNES a ddewiswch

“Datrysiadau un stop” ar gyfer eich holl Breswyliad trwy fuddsoddi yn Panama gyda chefnogaeth ychwanegol.

CYFRINACHOL | Datrysiadau CYFREITHIOL

Isafswm Buddsoddiad yn Panama ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddiad: $ 365000

Cyflwyniad Panama a Phreswyliad trwy Fuddsoddiad

Mae Gweriniaeth Panama ymhlith Colombia a Costa Rica ac mae ganddi boblogaeth o 4.1 miliwn a thiriogaeth tir o 76,000 km sgwâr. Mae Panama yn system sofran wedi'i seilio ar bleidlais gydag arddull swyddogol o lywodraeth. Mae'r arlywydd presennol, Juan Carlos Varela, yn arbenigwr ariannol blaenorol. Mae'r awyrgylch yn drofannol.

Roedd Panama yn bwysig i Colombia tan 1903, pan gyhoeddodd ymreolaeth, gyda nawdd o'r Unol Daleithiau. Cododd UDA yr hawliau i ddechrau naddu mewn dyfrffordd. Dechreuodd y gwaith ym 1903 a daeth i ben ym 1914. Ym 1999, dychwelodd y ddyfrffordd a'i holl swyddfeydd a seiliau yn yr UD i Panama, gan fenthyg mantais ariannol sylweddol i'r genedl.

O ran sylfaen busnes a chyfnewidfeydd, mae'r effaith a dynnwyd allan yn yr UD ar Panama wedi bod yn hynod werthfawr, Dinas Panama sydd â'r egwyddorion byd-eang mwyaf nodedig. Mae'r ardal ariannol sydd wedi hen ymwreiddio, beth bynnag, yn bell-gyrchu cyfran o'i ragflaenwyr, yn yr un modd wedi gofyn am ddisgwyliadau uwch.

Er gwaethaf maint bach Panama, mae'n un o'r cenhedloedd mwyaf amrywiol y byddwch chi'n ei darganfod. Er gwaethaf y ffaith bod y diwydiant teithio yn ddiwydiant sy'n ffynnu, mae Panama wedi bod yn amcan busnes ers cryn amser. Mae Panama yn sefyll ar wahân ymhlith gwrthwynebiadau cyn-bat y byd gan ei fod yn cynnig sylfaen gref a dinesig y Byd Cyntaf ger Gogledd America. Gall gwariant lleiaf gael llawer o afradlondeb i chi. Ar ben hynny, ni waeth a ydych chi'n byw ar flwydd-dal, mae bywyd yma yn syml, yn wyntog ac yn hwyl.

Mae yna ddognau o Panama lle gall rhywun fyw ar $ 1,000 bob mis, popeth yn cael ei ystyried. Smotiau lle byddwch chi'n darganfod dim llawer o anfanteision a llawer o weithwyr proffesiynol, o safbwyntiau hardd i bobl leol gymdogol.

Mae gan amlygrwydd Panama lawer i'w wneud â'i sylfaen arloesol, ei agosrwydd at yr UD, tirwedd ragorol, a'i awyrgylch ysgafn. Pâr hynny gyda'r rhaglen pensiwn sy'n cynnig preswylfa a manteision unigryw i gyn-filwyr buddiol o Ogledd America a'r gorffennol, ac mae gennych amcan ymddeol delfrydol.

Mae Panama yn Ddiogel i Expats Fyw ynddo:

A siarad yn gyffredinol, nid yw Panamaniaid yn gofalu am gyfarfyddiadau, felly maent yn cadw draw oddi wrtho ni waeth beth. Mae gan Panama, fel ledled y lle, rywfaint o gamwedd, ac eto mae'n fyrgleriaeth ddibwys yn nodweddiadol. Defnyddiwch yr hyn sy'n cyfateb oherwydd dyfeisgarwch a barn gadarn y byddech chi mewn unrhyw leoliad ledled y byd a byddwch chi'n iawn.

Mae Panama yn Defnyddio Doler yr UD

Nid yw nifer o Fisâu yr UD yn codi treuliau ychwanegol am wneud pryniannau yn Panama, mae peiriannau ATM yn unrhyw beth ond anodd eu defnyddio, ac mae symudiadau gwifren byd-eang yn syml, gan wneud prynu yn syml fel cartref.

Mae Trigolion Panama yn Bobl Hapus

Mae Panamaniaid yn caru eu cenedl ac yn unigolion hapus iawn. Ar ben hynny, bydd hyd yn oed yn neilltuo'r ymdrech i'ch cynorthwyo gyda noson os na fyddwch chi'n cyfathrebu yn Sbaeneg.

Mae gan Panama Gost Byw Fforddiadwy

Yn Panama, gallwch chi fyw'n dda iawn ar nifer sylweddol o wahanol genhedloedd. Fel cwpl, fe allech chi fyw yn hawdd yn Panama am $ 1,995 y mis. Beth bynnag, gallwch wario cymaint neu mor fach ag y mae angen i chi ddod o hyd i'ch ffordd o fyw ddelfrydol.

Mae gan Panama Ofal Iechyd o Ansawdd Uchel

Gwasanaethau meddygol Panama yw'r gorau absoliwt yn America Ladin. Mae costau gofal meddygol gryn dipyn yn llai na Gogledd America ac mae natur gofal yn syfrdanol. Mae Dinas Panama yn cynnig swyddfeydd clinigol o'r radd flaenaf, gêr, ac arbenigwyr parod ym mhob agwedd ar feddyginiaeth. Mae gan ranbarthau mwy pell ganolfannau cyfagos lle byddwch yn aml yn darganfod arbenigwyr yn ymweld yn gyson o glinigau yn Ninas Panama. Mae gan ardaloedd trefol mwy glinigau a meistri brys anhygoel a waeth ble rydych chi yn y genedl, yn aml iawn gallwch chi ddod o hyd i arbenigwr Saesneg ei iaith i'ch ystyried.

Mae gan Panama Seilwaith Modern

Mae strydoedd a sgaffaldiau newydd yn cael eu ffugio a'u cadw i fyny yn barhaus. Mae'r we ddibynadwy wych ledled y wlad ochr yn ochr â chymorth diwifr derbyniol ac mewn sawl rhanbarth yn Panama, byddwch yn darganfod dŵr yfed gwych o'ch sbigot cegin. Fodd bynnag, mae blacowtiau pŵer afreolaidd eto, fodd bynnag, maent yn cael llai a llai parhaus bob blwyddyn. At ei gilydd, fframwaith Panama yw'r gorau yn America Ladin.

Manylion sylfaenol ar gyfer Preswyliad trwy Fuddsoddiad ar gyfer Panama

Lleiafswm buddsoddiad ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddiad yn Panama
365000 USD
Math o Raglen
Preswyliad trwy fuddsoddiad ar gyfer Panama
Math o fisa:
Fisa C / fisa D / Trwydded breswylio
Amser prosesu ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddi Panama
3 - 4 mis
Preswyliad Parhaol
Ar ôl blynyddoedd 5
Dinasyddiaeth
Ar ôl 5 mlynedd o fyw trwy naturoli
Dinasyddiaeth Ddeuol a Ganiateir i ddinasyddion Panama
Ganiateir
Dewisiadau Buddsoddi ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddiad Panama

Blaendal banc / Eiddo tiriog / Pensiwn

Pam mynd am Breswyliad trwy fuddsoddi Panama

Mae Panama yn hafan dreth boblogaidd sy'n cynnig amrywiaeth o raglenni preswylio-wrth-fuddsoddi cyflym a fforddiadwy. Mae deddfau trethiant Panama yn sicrhau nad oes rhaid i unrhyw un dalu treth ar ei incwm ledled y byd unwaith y rhoddir y cyfnod preswyl. Mae unrhyw gwmni neu fuddsoddiad yn cael ei amddiffyn rhag amrywiadau mewn cyfraddau cyfnewid, gan fod USD yn cael ei ddefnyddio fel tendr cyfreithiol yn Panama. Nid yw'r un o'r rhaglenni Panama yn rhoi pwysau ar yr ymgeisydd i fyw yn Panama nes bod y drwydded yn cael ei rhoi os yw'r cynnig yn cael ei wneud, ond mae'r seilwaith a'r hinsawdd rhagorol, yn ogystal â'r costau byw fforddiadwy iawn, yn ei wneud yn ail gartref deniadol i llawer.

Mewnfudo teulu yn Panama

Ar gyfer y rhan fwyaf o'r rhaglenni preswyl presennol, gellir cynnwys plant priod a phlant dibynnol ar y cais trwy gynyddu swm y buddsoddiad. Nid yw hyn yn berthnasol, er enghraifft, i'r rhaglen pensiynwr.

Preswyliad Trwy raglen fuddsoddi yn Panama

Ar hyn o bryd, mae Panama yn cynnig 8 rhaglen breswyl wahanol. Cyflwynir gwybodaeth fer am yr opsiynau gorau isod.

1. Visa Cenhedloedd Cyfeillgar

Dyma'r trac cyflymaf i gael preswyliad parhaol: mae prosesu'r cais yn cymryd tua 2 fis. Mae dinasyddion mwyafrif gwledydd Ewrop yn gymwys, ac felly hefyd Hong Kong, Taiwan, Canada, Awstralia, UDA a rhai gwledydd yng Nghanolbarth a De America.

Er mwyn ceisio am y rhaglen hon, gwnewch flaendal banc a chyflawni gweithgareddau proffesiynol neu economaidd yn Panama, megis cyflogaeth, buddsoddi neu reoli cwmni Panamanian. Bydd yr ymgeisydd a'r teulu'n derbyn trwydded breswyliwr parhaol, a byddant yn gymwys i wneud cais am ddinasyddiaeth ar ôl 5 mlynedd.

2. Rhaglen Pensiwn

Mae'r pensiynwyr hynny sy'n derbyn incwm pensiwn misol a delir gan lywodraeth dramor, busnes preifat neu sefydliad byd-eang yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon. Mae angen i ymgeiswyr hefyd ddarparu tystysgrif iechyd a dogfen sy'n profi cofnod troseddol glân yn eu man preswylio olaf. Unwaith y rhoddir y statws hwn, bydd yn cael ei warchod gan unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth yn y dyfodol. Prif anfantais y rhaglen hon o bosibl yw'r ffaith nad oes cyfle i wneud cais am ddinasyddiaeth Panamaniaidd yn ddiweddarach.

3. Visa Person Modd (POM)

Mae'r opsiwn gorau i'r rheini nad ydynt yn bensiynwr nac yn ddinesydd un o'r 'Gwledydd Cyfeillgar' yn awgrymu fisa POM ar gyfer sicrhau dinasyddiaeth Panamaniaidd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i brynu eiddo neu flaendal banc gael ei ddal am gyfnod o 2 flynedd. .

Mae fisa POM dros dro yn ddilys am flwyddyn, gyda phreswyliad parhaol o'r ail flwyddyn ymlaen. Mae cymhwysedd i wneud cais am ddinasyddiaeth ar ôl 1 mlynedd o breswylio.

symud negeseuon hyrwyddo o'r dogfennau wedi'u golygu.

Gofyniad ariannol ar gyfer Panama

1. Visa Cenhedloedd Cyfeillgar

Rhaid i'r prif ymgeisydd wneud blaendal banc o USD 5,000 a hefyd mae angen blaendal ychwanegol o USD 2,000 ar gyfer pob dibynnydd.

Mae cyfanswm y ffioedd a'r treuliau cyfreithiol fel arfer yn 3,000-5,000 USD. Codir costau ychwanegol os yw'r ymgeisydd am gael trwydded waith neu eisiau agor cwmni yn Panama.

2. Rhaglen Pensiwn

Mae angen i'r pensiynwr sy'n cais dderbyn o leiaf USD 1,000 y mis fel pensiwn; unrhyw ddibynnydd ychwanegol, USD 250 y mis.

3. Visa Person Modd (POM)

Mae buddsoddi o leiaf USD 300,000 mewn eiddo tiriog yn hanfodol, yn flaendal banc neu'n gyfuniad o'r ddau. Am o leiaf 2 flynedd, byddai'n rhaid cynnal y buddsoddiad. Yn ogystal, prawf bod gan yr ymgeisydd ddigon o fodd ariannol i allu ariannu costau byw yn Panama trwy gydol yr arhosiad.

Cefnogaeth cleientiaid ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddiad ar gyfer Panama

Ein Tîm o Preswyliad gan Asiantau Buddsoddi ar gyfer Panama ac Preswyliad trwy Fuddsoddiad cyfreithwyr ar gyfer Panama yn rhoi cefnogaeth i ddinasyddiaeth a'u teuluoedd yn Panama ar gyfer dinasyddiaeth trwy fuddsoddiad gan Panama, preswyliad trwy fuddsoddiad gan Panama a chyfleoedd mewnfudo buddsoddi eraill, mewn 37 gwlad.

Nid yw ein gwasanaethau wedi'u cyfyngu i breswyliad yn unig trwy fuddsoddiad o Panama neu Golden Visa o Panama neu ddinasyddiaeth trwy fuddsoddiad o Panama neu'r ail basbort, rydym hefyd yn helpu yn y cyfleoedd buddsoddi eiddo tiriog gorau gan Panama, gan ddarparu datrysiad llawn os ydych chi am sefydlu cwmni yn Panama neu ar y môr, adnoddau dynol yn Panama a llawer mwy, sy'n cynnwys cynllunio ariannol a llawer mwy.

Helpu ein cleientiaid gydag atebion sy'n seiliedig ar ddinasyddiaeth yn ac o Panama a phreswyliad eilaidd.

Cefnogaeth Arbennig i Ddinasyddion Panama:

Rydym yn darparu fforddiadwy Preswyliad gan wasanaethau buddsoddi ar gyfer Panama, trwy ein fforddiadwy cwmni cyfreithiol buddsoddi a mewnfudo ar gyfer Panama, cyfreithwyr mewnfudo buddsoddiad fforddiadwy ar gyfer Panama, Preswyliad fforddiadwy gan ymgynghorwyr buddsoddi ar gyfer Panama, Preswyliad fforddiadwy gan gyfreithwyr buddsoddi ar gyfer Panama a chwmni ymgynghori mewnfudo fforddiadwy ar gyfer Panama

 • Preswyliad trwy fuddsoddiad o Panama i 37 Gwlad.

 • Fisa euraidd yn Panama i 37 Gwlad.

 • Dinasyddiaeth trwy fuddsoddiad o Panama i 37 Gwlad.

 • Ail basbort o Panama i 37 Gwlad.

 • Mewnfudo ar sail busnes o Panama i 106 o wledydd.

 • Preswyliad trwy raglenni buddsoddi o Panama.

 • Rhaglenni fisa euraidd yn Panama i 37 Gwlad.

 • Dinasyddiaeth trwy raglenni buddsoddi o Panama i 37 Gwlad.

 • Ail raglenni pasbort o Panama i 37 Gwlad.

 • Rhaglenni mewnfudo busnes o Panama i 106 o wledydd.

Preswyliad Arbennig trwy gymorth buddsoddi i unigolion a theuluoedd.

Preswyliad trwy Fuddsoddi Panama trwy Eiddo Tiriog

Rydym yn darparu cefnogaeth ar gyfer buddsoddiadau eiddo tiriog yn Panama gyda phersbectif y dylai'r cleient ennill enillion da ar fuddsoddiad yn Panama, pryd bynnag, maent am optio allan o'r buddsoddiad a wnaed ganddynt ar gyfer eu Preswyliad trwy fuddsoddi ar gyfer Panama. Rydym wedi clymu gydag ychydig o ddatblygwyr eiddo tiriog gorau yn Panama sydd â hanes da ac mae eu heiddo mewn lleoliadau da yn Panama, gan nôl yr enillion gorau.

Rhaglenni preswyl eiddo tiriog gorau ar gyfer Panama gyda buddsoddiad mewn eiddo tiriog yn Panama.

Gwledydd â Chefnogaeth ar gyfer preswyliad trwy fuddsoddiad

Angen gwybod - Preswyliad Panama trwy Fuddsoddiad

 • Bydd preswyliad gan Gyfreithiwr Buddsoddi ar gyfer Panama yn darparu cymorth dogfennu manwl ar gyfer eich Preswyliad llwyddiannus trwy fuddsoddi i Panama. Mae ein gwasanaethau safonol ar gyfer Preswyliad trwy Fuddsoddi i Panama yn cynnwys:

  Cwnsela

  Hyd: 1-3 diwrnod

  Bydd ein cyfreithwyr yn deall eich gofynion ar gyfer adleoli o Panama neu i Panama, yn seiliedig ar ba awgrymiadau fyddai'n cael eu gwneud

  Dilysrwydd Dyladwy

  Hyd: 1-3 diwrnod

  Rydym yn cynnal Diwydrwydd Dyladwy cychwynnol, i baratoi adroddiad cyn argymell Preswylio trwy fuddsoddi ar gyfer Panama i gleientiaid ar gyfer cael Trwydded Breswylio Panama ac i leihau'r risg o wrthod.

  Yn seiliedig ar adroddiad diwydrwydd dyladwy ar gyfer Panama, rydym hefyd yn argymell rhaglenni amgen ar gyfer gwell llwyddiant.

  Contract

  Hyd: 1 diwrnod

  Er mwyn inni symud ymlaen gyda'ch Preswyliad trwy gais buddsoddi ar gyfer Panama, byddai angen copïau wedi'u sganio o basbort cleient ac aelodau o'r teulu.

  Paratoi dogfennaeth

  Hyd: 1 wythnos

  Cyfieithu ac apostille dogfennau Preswyliad trwy gais buddsoddi ar gyfer Panama. Bydd ein cyfreithwyr arbenigol ar gyfer Preswylio trwy fuddsoddi ar gyfer Panama a fisa euraidd yn helpu gyda llenwi ffurflenni a dogfennaeth.

  Ffeilio dogfennaeth

  Hyd: Ar unwaith

  Unwaith y bydd eich dogfennaeth chi a'ch teulu ar gyfer Preswyliad trwy gais buddsoddi ar gyfer Panama yn barod, byddwn yn ei llenwi ag awdurdodau perthnasol Panama.

  Cymeradwyo

  Hyd: 3 - 4 mis

  Unwaith y bydd eich dogfennaeth chi a'ch teulu ar gyfer Preswyliad trwy gais buddsoddi ar gyfer Panama yn barod, byddwn yn ei llenwi ag awdurdodau perthnasol Panama.

  Rhannu'r Newyddion Da

  Hyd: Ar unwaith

  Unwaith y bydd eich cais am Breswyliad trwy fuddsoddi Panama wedi'i gymeradwyo, rydyn ni'n rhannu'r newyddion da gyda chi ac yn dechrau paratoi ar gyfer cymorth arall.

 • Nid ydym yn cefnogi nac yn darparu Preswyliad gan wasanaethau buddsoddi yn Panama i Unigolion neu fusnesau a grybwyllir isod yn Panama:

  • Preswyliad gan wasanaethau buddsoddi ar gyfer Panama ni chânt eu cynnig i Fasnachwyr na dosbarthwyr arfau a bwledi o Panama nac i Panama.

  • Preswyliad gan raglenni buddsoddi ar gyfer Panama ni chânt eu cynnig ar gyfer gwyliadwriaeth dechnegol yn Panama nac ysbïo diwydiannol o VoIP yn Panama nac oddi yno.

  • Preswyliad trwy ymgynghori â buddsoddiad ar gyfer Panama ddim yn cael eu cynnig ar gyfer unrhyw weithgareddau anghyfreithlon neu droseddol yn Panama.

  • Preswyliad trwy gymorth buddsoddi ar gyfer Panama nid yw ar gyfer unigolion sy'n delio mewn deunydd Genetig yn Panama.

  • Preswyliad gan wasanaethau buddsoddi ar gyfer Panama nid yw ar gyfer busnesau sy'n delio ag arfau biolegol neu niwclear peryglus neu beryglus yn Panama.

  • Preswyliad yn ôl rhaglen fuddsoddi nid oes cefnogaeth i Panama ar gael i unigolion ar gyfer Panama sy'n delio â masnachu, storio yn Panama, neu gludo organau dynol.

  • Preswyliad trwy fuddsoddiad ar gyfer Panama nid yw ar gyfer asiantaethau Mabwysiadu anghyfreithlon.

  • Preswyliad gwasanaeth rhaglenni ar gyfer Panama nid ydynt ar gyfer cyltiau Crefyddol a'u helusennau yn Panama.

  • Preswyliad gan wasanaethau buddsoddi yn Panama ni ddarperir i bobl sy'n delio mewn Pornograffi yn Panama.

  • Ein Preswyliad cyfreithwyr yn Panama peidiwch â chefnogi delio busnes mewn paraphernalia cyffuriau yn Panama.  “Rhybudd Pwysig : Mae MM Solutions INC yn cymryd rhagofal rhesymol i atal dogfennau AML ar gyfer cleientiaid ar gyfer Panama a'u KYC ond nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb (au) am unrhyw wrthod gan awdurdodau yn Panama am gymeradwyo cais am Preswyliad trwy fuddsoddi yn Panama.

 • Gofal Miliwn o Wneuthurwyr

  Profwch y gwahaniaeth.

  Mgofal

  Adeiladu gofal gyda chi mewn golwg.

  • Siop Un Stop

   Preswyliad trwy fuddsoddiad yn Panama a gwledydd eraill, ynghyd â llawer o gymorth arall.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Rydym yn darparu Preswyliad gorau trwy gefnogaeth fuddsoddi yn Panama ar gyfer buddsoddi, mewnfudo a chynllunio eiddo tiriog yn Panama.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Gyda chefnogaeth Preswyliad rhyngwladol gan brofiad buddsoddi a gofynion cyfreithiol Panama, rydym yn creu'r atebion gorau.

  • Pris Cystadleuol

   Mae ein preswyliad trwy wasanaethau buddsoddi ar gyfer Panama yn cynnig y prisiau rhataf, gyda'r gyfradd llwyddiant gyraeddadwy orau ar gyfer Panama.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad ar gyfer Preswyliad deuol i Panama yn cefnogi cleientiaid a'u teuluoedd ar gyfer Panama.

  • Cyfoeth Profiad

   Preswyliad Profiadol gan gyfreithwyr buddsoddi ar gyfer Panama ac asiantau cyfreithiol i Panama sy'n darparu cefnogaeth i gleientiaid.

  • Ansawdd

   Mae gennym gyfreithwyr ac asiantau gorau ar gyfer proses drin a chymhwyso Panama sydd wedi ymrwymo am eich llwyddiant.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Cyn eich Preswyliad i Panama ac ar ôl cael ei gymeradwyo, byddai uwch aelod ein tîm yno i gael cefnogaeth fusnes neu bersonol i Panama

  • Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol Unigryw

   Mae gennym brofiad rhyngwladol ym maes Preswyl trwy fuddsoddiad gan gynnwys Panama, gan helpu cleientiaid o bob cwr o'r byd gyda'r gwasanaethau gorau.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rhag ofn, bydd eich Preswyliad trwy fuddsoddiad i Panama yn methu, mae 36 yn fwy o wledydd yr ydym yn eu gwasanaethu, rydym yn barod gyda chynllun B.

 • Cyfrifwch y gost ar gyfer Preswyliad trwy Fuddsoddi i Panama

  I gyfrifo'r gost ar gyfer Preswyliad trwy fuddsoddiad ar gyfer Panama, llenwch yr holl fanylion gan gynnwys aelodau'r teulu a'u hoedran. Oherwydd nifer fawr o gleientiaid ar gyfer Panama, rydym yn gallu darparu gwell gwasanaethau am gost isel. Bydd cyfrifiadau, gan gynnwys, cost Preswylio yn ôl rhaglen fuddsoddi ar gyfer Panama a thaliadau eraill.

  Enw

  Oedran

  E-bost

  Rhif ffôn

  Plant: NaYdw

  Plant hyd at 18 oed:

  Plant dros 18 oed:

  Rhieni dros 55 oed: NaYdw

  Nifer y Rhieni:

 • I ddarllen mwy o wybodaeth am

  • mathau o Visa ar gyfer Panama

  • Gweithdrefn Trwydded Waith ar gyfer Panama

  • Preswylfa dros dro yn Panama

  • Preswylfa Barhaol yn Panama

  • Dinasyddiaeth Panama

  • Llysgenadaethau a Chonswliaethau Panama

  • Trethi yn Panama

  Os gwelwch yn dda ewch i Tudalen Mewnfudo

Preswyliad trwy Fuddsoddi mewn Panama a Gwasanaethau Eraill

Rydym wedi rhestru ychydig mwy o wasanaethau yr ydym yn eu darparu yn Panama ar gyfer gofynion uniongyrchol neu yn y dyfodol.

Os ydych chi'n bwriadu symud gyda'ch teulu i Panama trwy fuddsoddi, rydyn ni fel eich partner ar gyfer Panama, yno i ddarparu llawer o wasanaeth arall yn ôl yr angen y bydd ei angen arnoch chi yn Panama am brisiau fforddiadwy.

Ar wahân i Breswyliad trwy ymgynghori â buddsoddiad ar gyfer Panama, rydym yn darparu gwasanaethau busnes, TG ac AD hefyd yn Panama, na allwch ddod o hyd iddynt o dan un ymbarél a ddarperir gan unrhyw ymgynghorwyr eraill ar gyfer Panama gan ein gwneud yn siop un stop ar gyfer Panama a 106 o wledydd.

“Rydyn ni wedi buddsoddi blynyddoedd o alltud ac yn fyd-eang mewn 106 o wledydd i helpu teuluoedd, unigolion, a busnes i Panama i gyflawni eu nodau a'u dyheadau.”

Rydym yn cefnogi ffordd ein cleient y tu hwnt i Breswyliad trwy fuddsoddi ar gyfer Panama gyda chymorth ein cyfreithwyr, ymgynghorwyr a chysylltiadau yn Panama ac yn rhyngwladol.

Cwmni yn Panama

Gallwn eich helpu chi cofrestru cwmni yn Panama neu Offshore a 106 o wledydd (Mae cost cofrestru cwmni yn Panama yn rhatach gyda ni.)

Cyfrif Banc yn Panama

Byddai angen i unrhyw fuddsoddwr sy'n mewnfudo i Panama cyfrif banc personol yn Panama a chyfrif banc cwmni yn Panama, gallwn hefyd gynorthwyo gyda chyfrifon banc alltraeth.

Porth talu yn Panama

Rhag ofn y bydd angen ymgynghori arnoch yn Panama, ar gyfer datrysiadau talu digidol yn Panama fel porth talu traddodiadol neu fintech yn Panama neu atebion crypto, gadewch i ni wybod.

Busnes presennol ar Werth

Ar ôl Preswylio trwy fuddsoddi i Panama os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny cychwyn busnes trwy brynu busnes presennol yn Panama ar gyfer cychwyn ar unwaith yn Panama.

Gwasanaethau AD yn Panama

Mae ein cwmni adnoddau dynol yn Panama yn gallu eich helpu gyda recriwtio cyflym. Gallwch chi hefyd ar ôl swyddi gwag yn Panama rhad ac am ddim.

Rhifau Ffôn Rhithwir ar gyfer Panama

Systemau ffôn busnes ar gyfer Panama ynghyd â rhifau rhithwir ar gyfer Panama 102 o wledydd a 291 o Ddinasoedd.

Gwasanaethau Cynllunio Ariannol yn Panama

Cyfrifeg, diwydrwydd dyladwy yn Panama a llawer mwy.

Rhith Cyfeiriad Swyddfa yn Panama

Swyddfa rithwir cyfeiriad mewn 65 o leoliadau rhyngwladol.

Busnes sefydlu yn Panama

Ar ôl Preswylio trwy fuddsoddi i Panama, busnes sefydlu yn Panama.

Datrysiadau TG

Rydym yn darparu atebion TG a grybwyllir isod yn Panama

 • Dylunio Gwe yn Panama

 • Datblygu E-Fasnach yn Panama

 • Datblygu gwe yn Panama 

 • Datblygiad Blockchain yn Panama

 • Datblygu Apiau yn Panama

 • Datblygu Meddalwedd yn Panama

 • SEO yn Panama

Cyfreithwyr Preswyl trwy Fuddsoddi yn Panama

Rydym yn darparu datrysiadau Preswyl trwy Fuddsoddi cyfreithiol ar gyfer Panama ac mae llwyddiant i’n cleientiaid yn bwysig iawn, i Panama, rydym yn arweinwyr, mae gan ein cwmni cyfreithiol ar gyfer Panama asiantau mewnfudo gorau hefyd yn Panama, mae gennym enw da am ddarparu’r profiad gwasanaethu cleientiaid gorau i Panama gyda atebion buddsoddi strategol clir ar gyfer unigolion Panama a'u teuluoedd. Mae ein tîm preswylio gan Panama ar gyfer Panama yn darparu atebion crefftus ar gyfer llwyddiant Cleient.

Pwyntiau Pwysig:

Nid ydym yn codi tâl ychwanegol am gael Pŵer atwrnai. Os ydych chi'n bwriadu dechrau cofrestru cwmni ar gyfer Panama o bell, dylid cyfreithloni'ch pŵer atwrnai i'w ddefnyddio ar diriogaeth Panama. Yn dibynnu ar wlad eich preswylfa, dylai is-genhadaeth Panama ei naill ai'n apostol neu'n gyfreithlon.

Cwestiynau Cyffredin - Preswyliad trwy Fuddsoddiad yn Panama

Preswyliad Proffesiynol yn ôl Canllawiau Buddsoddi ar gyfer Panama

Gofynnwch am ymgynghoriad am ddim ar gyfer eich Preswyliad trwy Fuddsoddi i Panama


Cyswllt i Adran Mewnfudo Panama , yn gyfrifol am lunio polisïau ar gyfer cyflymu Mewnfudo yn Panama
Preswyliad trwy Fuddsoddiad i 38 gwlad!

5.0

Rating

Yn seiliedig ar 2018 adolygiad